Podobně jako u všestrannosti jsou i soutěže spřežení strukturované jako dokonalá 
prověrka schopností kočárových koní. Drezurní část klade důraz na eleganci a soulad, 
terénní překážková jízda zvaná maraton vyžaduje fyzickou kondici, vytrvalost a ovladatel-
nost, a při parkurové jízdě mezi kužely musí prokázat koně pozornost a obratnost. 

Exkurze do světa jezdeckých disciplín ČJF:

SPŘEŽENÍ

V zápřahu můžeme vidět buď jednoho 

koně (jednospřeží), pár koní (dvojspřeží), 
nebo čtyři koně (čtyřspřeží), vypisují se 
i závody pro dvojspřeží a čtyřspřeží pony.  

První trestné body se rozdávají v dre-

zurní části. Stejně jako v případě vše-
strannosti či klasické drezury, předvádí 
vozataj s celým zápřahem úlohu sestave-
nou z jednotlivých cviků. Divácky neja-

traktivnější částí je maraton, kdy vozataj 
se svým kočárem vedle klusového úseku 
zdolává přírodní nebo umělé překážky 
postavené v terénu. Každou z překážek 
by mělo spřežení projet v co nejkratším 
čase. Na maratonových překážkách jsou 
často umístěné tzv. shoditelné prvky – 
balonky, za jejichž shození se započítává 
penalizace. 

Zkouškou obratnosti a pozornosti je jíz-

da mezi kužely. Tato jízda se odehrává na 
kolbišti o rozměrech min. 120 x 70 metrů, 
překážky tvoří průjezdy mezi 50 centime-
trů vysokými kužely. Jde vlastně o branky 
umístěné od sebe v určité vzdálenosti více 
či méně přesahující rozteč kol kočáru. Čím 
vyšší obtížnost soutěže, tím menší vzdále-
nost kuželů, a tím i užší průjezd. Shození 
balonku z kuželu znamená pro vozataje 
trestné body. Součet všech trestných bodů 
po drezuře, maratonu a této překážkové 
jízdě pak dává výsledný počet trestných 
bodů a určuje pořadí ve výsledkové listině.

V posledních letech jsou velmi oblí-

bené halové závody. Ty se nejvíce podo-
bají vozatajskému parkuru, avšak do jeho 
trati bývá zahrnuta jedna, nebo dvě ma-
ratonské překážky. Celá tato dílčí soutěž 
se navíc jezdí s maratonským kočárem. 
Halové spřežení má zcela jedinečnou at-
mosféru a díky ní je divácky hojně navště-
vované. 

n

Vejít se s celým
spřežením i kočárem
mezi kužely není vůbec
jednoduché a s vyšší
rychlostí riziko chyb
mnohonásobně roste.
Své o tom ví i Martin
Gössl, jenž se řadí mezi
domácí špičku
v kategorii dvojspřeží.

Drezurní zkoušky bývají často při velkých závodech rozdělené do dvou dnů,
jelikož jsou časově náročnější.

Zejména v kategorii čtyřspřeží je maraton velmi adrenalinovou záležitostí.
Mezi nejlepší české vozataje patří Jiří Nesvačil junior.

33

Jezdecký katalog 2015

www.cjf.cz