Obsah

Strana 5 ............................................

Jezdecký sport v České republice

Strana 7 ............................................

Zimní Jezdecký pohár

Strana 8 ............................................

Jezdecký festival

Strana 10 ..........................................

Akce na výstavišti Lysá nad Labem

Strana 12 ..........................................

Mistrovství České republiky

Strana 14 ..........................................

Mezinárodní závody konané v ČR

Strana 17 ..........................................

Český skokový pohár

Strana 19 ..........................................

Český drezurní pohár

Strana 21 ..........................................

Zlatá podkova

Strana 23 ..........................................

Pony liga, Pony extraliga a Teenager

Strana 25 ..........................................

Kritérium mladých koní a akce SCHČT

Strana 27 ..........................................

Skoky

Strana 29 ..........................................

Drezura

Strana 31 ..........................................

Všestrannost

Strana 33 ..........................................

Spřežení

Strana 34 ..........................................

Voltiž

Strana 35 ..........................................

Vytrvalost

Strana 36 ..........................................

Reining

Strana 37 ..........................................

Parajezdectví

Strana 39 ..........................................

Neobvyklá spojení s koňmi

Strana 41 ..........................................

Škola pro milovníky koní

Strana 43 .........................................

I v barvě koně může být kvalita

Strana 47 ..........................................

Speciál – Kamír & Co. – vše pro
farmu

na jaře letošního roku máte podruhé 

možnost sledovat sportovní výkony v jez-
deckých disciplinách – drezura, parkur, 
spřežení a voltiž při „Jezdeckém festivalu“ 
na výstavišti v Lysé nad Labem. Závody se 
konají v hale „C“, v níž vyrostlo jezdecké 
kolbiště a tribuny pro více jak 1000 diváků. 
Další diváci mohou tento program sledovat 
prostřednictvím monitorů a televizních ob-
razovek. Celý tento „Jezdecký festival“ pro-
bíhá od 18. do 22. března při jarní výstavě 
zeleně, pěstitelství, malé i velké zemědělské 
mechanizace, květin, osiv a sadby „Země-
dělec 2015“. Pořadatelem této velké akce 
je společně s Výstavištěm Lysá nad Labem 
také Jezdecký klub Jezdci.cz pod patrona-
cí České jezdecké federace. Organizační 
výbor této akce jistě odvede stejně kvalitní 
práci, jako tomu bylo v roce 2014. 

rok utekl jako voda a já mám již podru-

hé možnost vás co nejsrdečněji pozdravit 
prostřednictvím stránek Jezdeckého katalo-
gu, který vychází při příležitosti konání Jez-
deckého festivalu na výstavišti v Lysé nad 
Labem. Jsem moc rád, že tato akce sklidila 
při své premiéře velký úspěch a nalákala 
do ochozů ve výstavní hale „C“ během pěti 
dnů desetitisíce návštěvníků. Letos se jich 
tam vejde ještě více, jelikož je navýšena 
kapacita tribun a díky lepšímu uspořádá-
ní zbylo dostatek prostoru ještě pro stojící 
diváky, kteří se na koně zašli podívat jen 
v rámci návštěvy zemědělského veletrhu. 
Spokojeni ostatně mohou být i závodníci, 
jelikož se kolbiště rozšířilo po celé délce 
o jeden metr. Co je však nejvíce podstatné, 
program Jezdeckého festivalu opět nabízí 
širokou paletu jezdeckých odvětví, a to 
nejen v rámci tradičních disciplín.

Je třeba touto cestou poděkovat všem, 

bez kterých by akce nemohla proběhnout. 
Partnerů je celá řada, a pokud bych měl 

Přeji všem účastníkům tohoto jezdec-

kého setkání, aby se jim dařilo, divákům 
krásné zážitky z výkonů jezdců a koní. 
Všem čtenářům „Jezdeckého katalogu“ 
přeji, aby zde našli mnoho zajímavých in-
formací nejen o zmiňovaném festivalu, ale 
také o celé jezdecké sezoně 2015. V nepo-
slední řadě přeji všem do nastávající jez-
decké sezony hodně zdraví, 
štěstí, pohody a spokoje-
nosti s úrovní jezdectví 
jak z hlediska organizač-
ního, tak i sportovního.

Vážení sportovní přátelé,

Vážení čtenáři, milovníci koní,

jmenovat úplně všechny, asi by na to tento 
úvodník nestačil. Každopádně koho ne-
mohu nezmínit, je Česká jezdecká federa-
ce, která nad celým Jezdeckým festivalem 
převzala záštitu, a také samotné Výstaviště 
Lysá nad Labem. Na sportovně-technic-
kém zabezpečení se výraznou měrou po-
dílí Czech Equestrian Team a tento téměř 
70stránkový katalog se vám dostává do 
rukou i díky výrazné podpoře společnosti 
Kamír. Doufám, že vás obsah tohoto vy-
dání zaujme a bude pro vás kvalitním prů-
vodcem nejen při Jezdeckém festivalu, ale 
během celé sportovní sezony 2015, jež je 
na samém začátku.

Od konce března již postupně začí-

nají ožívat jednotlivá venkovní kolbiště 
a příznivci jezdeckého sportu budou mít 
stovky příležitostí, kam si jet zazávodit. 
Stejně tak se uskuteční mnoho chovatel-
ských akcí a hipologických dnů. I proto 
je dobré si v předjaří připomenout, jak 
moc je koňský svět pestrý a kolik nabízí 
možnosti vyžití. 

Přeji vám, aby Jezdecký festival i Jez-

decký katalog naplnily vaše očekávání 
a měli jste o to větší touhu podívat se za 
koňmi i během dalších jarních, letních, 
podzimních či zimních měsíců. Zkrátka, 
prožijte co nejvíce krásných chvil ve spo-
lečnosti koní!

Josef Malinovský

ředitel Jezdeckého festivalu

Ing. Jaroslav Pecháček

prezident ČJF

3

Jezdecký katalog 2015

Texty a fotografi e připravili:
K. Návojová, L. Spiwoková, L. Klingora,
I. Krejza, J. Malinovský a další