Účelem je testování užitkových vlast-

ností mladých plemenných koní ve vyšším 
stupni kontroly užitkovosti, s využitím vý-
sledků pro kontrolu dědičnosti, v průběhu 
sportovní sezony na vybrané části populace.

Závody jsou otevřené klisnám, hřeb-

cům i valachům, všichni ovšem musí spl-
ňovat podmínky dané přesně stanovený-
mi zásadami. Dvanáct kvalifikačních kol 
parkurových KMK je rozděleno na dvě 
poloviny. V první části sezony jsou par-
kury ke koním shovívavější co do obtíž-
nosti i počtu překážek, v druhé polovině 
obtížnost stoupá. Koním se sice započítá-
vá čas i body stejně jako u běžných soutě-
ží, ale zároveň schválený komisař hodno-
tí projev koně známkou. Přihlíží k mnoha 
parametrům, jako jsou skokový projev 
koně, síla odrazu, elastičnost, šikovnost 
a reakce a také jak je kůň jezdcem přijež-
děný a tedy připravený do těchto soutěží. 

V drezuře je opět přesně stanoveno 

pravidly, co musí kůň splňovat, aby se 

Tradiční chovatelská KMK 2015

mohl KMK účastnit. Drezurní dvojice zá-
vodí ve speciálních úlohách postavených 
pro každou z věkových kategorií mla-
dých koní. Vypsáno je celkem pět kvalifi-
kačních závodů. Kůň musí absolvovat mi-
nimálně čtyři kvalifikační úlohy, na dvou 
z nich s minimálním hodnocením 62 %. 

Účast ve všestrannosti se také řídí zá-

sadami KMK a dvojice se mohou kvalifi-
kovat do finále během čtyř kol. Ani zde 
nehrají roli pouze body a časy, ale hod-
notí se i styl. Velmi zjednodušeně – kůň 
je hodnocen známkami za styl, předpo-
klady pro všestrannost, cvalovou práci 
atd. Od celkové známky se pak pomocí 
koeficientů odčítají chyby na překážkách 
a trestné body za čas. 

KMK ve všech třech disciplínách vrcho-

lí finálovými závody. V případě všestran-
nosti proběhne finále v Humpolci koncem 
srpna a skoky budou mít finále společně 
s drezurou ve Zduchovicích první zářijový 
víkend. Více najdete na www.schct.cz. 

n

Kritérium mladých koní (KMK) je seriál závodů pro čtyřleté, pětileté a šestileté koně ve 
všech třech olympijských disciplínách. Vypisuje jej Svaz chovatelů České teplokrevníka 
ve spolupráci s Českou jezdeckou federací a dalšími chovatelskými svazy: Svazem cho-
vatelů slovenského teplokrevníka, Svazem chovatelů moravského teplokrevníka, Svazem 
chovatelů koní Kinských a Svazem chovatelů českého trakéna. 

Termínová listina chovatelských akcí SCHČT 2015

28. 3. 2015

ZH Tlumačov 

Finále skoku ve volnosti čtyřletých klisen ČT

22. – 24. 4. 2015

Zdeslav

Svod klisen, zápis do PK

16. 9. 2015

Štěnovický BorekVýkonnostní zkoušky tříletých klisen

23. 9. 2015

Nebanice

Výkonnostní zkoušky tříletých klisen

Termíny KMK 2015 – skoky

21. 4. 2015

Ostrava

5. 5. 2015

Zduchovice

13. 5. 2015

Ptýrov

20. 5. 2015

Brno – Panská lícha

10. 6. 2015

Litomyšl

17. 6. 2015

Mariánské Lázně

24. 6. 2015

Chotěbuz

1. 7. 2015

Nové Zámky

22. 7. 2015

Tachov

29. 7. 2015

Opava

12. 8. 2015

Zduchovice

19. 8. 2015

Litomyšl 

3. – 6. 9. 2015

Zduchovice – FINÁLE

Termíny KMK 2015 – drezura 

23. – 24. 5. 2015

Nové Zámky

6. – 7. 6. 2015

Heroutice

27. – 28. 6. 2015

Nebanice

11. – 12. 7. 2015

Zduchovice 

1. – 2. 8. 2015

Těšánky

3. – 6. 9. 2015

Zduchovice – FINÁLE

Termíny KMK 2015 

–  všestrannost

8. 5. 2015

Těšánky

15. 5. 2015

Borová

3. 7. 2015

Kolesa

30. 7. 2015

Pardubice

29. – 30. 8. 2015

Humpolec – FINÁLE

Na parkurech byla při finále KMK 2014 nejlépe
hodnocenou čtyřletou klisnou Arven 3, kterou
předvedl Jiří Hruška.

Fabrizio Sigismondi v sedle vítěze KMK 2014 v kategorii čtyřletých drezurních koní – hřebce jménem
Fürst Sinclair.

25

Jezdecký katalog 2015

www.cjf.cz