Finálovým závodům předcházejí kva-

lifi kační kola konaná v různých koutech 
České republiky. V případě všestrannosti 
je jich osm, vozatajové se mohou kvalifi -
kovat na čtyřech závodech. Samotná série 
Zlaté podkovy má obtížnost jedné hvězdy, 
fi nále je pak postavené úrovni dvou hvězd, 
což je již poměrně vysoká náročnost. Kaž-
doročně soutěže podkovy lákají prakticky 
celou domácí jezdeckou špičku. 

Pro jezdce, kteří nezávodí v této vý-

konnostní kategorii je vypsaná Stříbrná 

Zlatá podkova zažívá 

již padesátý ročník 

podkova s obtížností stupně L. Děti a ju-
nioři bodují v túře nazvané Bronzová 
podkova na stupni ZL. V neposlední řadě 
je vypisována Soutěž nadějí, určená pro 
mladé koně nebo koně startující prvním 
rokem, vypisovaná taktéž jako ZL. Samo-
statná túra je věnována pony jezdcům.

Mistři opratí závodí ve všech tradič-

ních kategoriích jedno-, dvoj-, čtyřspřeží 
a také ve dvojspřeží pony. Čtyřspřeží se 
do fi nále nemusí kvalifi kovat, u ostatních 
kategorií se body započítávají z kvali-

Jezdeckým seriálem s bezkonkurenčně nejdelší historií je Zlatá podkova. Ta spojuje hned 
dvě jezdecké disciplíny: všestrannost a spřežení. V roce 2015 se koná již 50. ročník, který 
vyvrcholí, stejně jako ty předešlé, na humpoleckém závodišti v Dusilově.

Termínová listina seriálu 

Zlatá podkova 2015

17. – 19. 4. 2015

Pardubice, všestrannost

2. – 3. 5. 2015

Dvoreček, všestrannost

2. – 3. 5. 2015

Semice, spřežení

9. – 10. 5. 2015

Těšánky, všestrannost

14. – 17. 5. 2015

Borová, všestrannost

23. – 25. 5. 2015

Těšánky, spřežení

5. – 7. 6. 2015

Brno Panská lícha, 
všestrannost

20. – 21. 6. 2015

Loštice, všestrannost

26. – 28. 6. 2015

Mikulov, spřežení

4. – 5. 7. 2015

Kolesa, všestrannost

18. – 19. 7. 2015

Humpolec, všestrannost

24. – 26. 7. 2015

Pardubice, spřežení

21. – 23. 8. 2015

Humpolec - FINÁLE

fi kačních závodů podle přesně daného 
klíče. 

Záměrem pořadatelů je fi nálová účast 

100 dvojic ve všestrannosti a přibližně 25 vo-
zatajů. Více podrobností o statutu Zlaté pod-
kovy najdete na www. zlatapodkova.cz. 

n

Humpolecké závodiště se nachází
v krásné přírodní lokalitě.

Lubomír Vrtek postoupil do fi nále Zlaté podkovy 2014 se dvěma koňmi.
S Diránem 1 (na snímku) se mu podařilo zvítězit.

Mistrem opratí 2014 v kategorii dvojspřeží se stal již popáté v historii
Ladislav Jirgala. Vedle zlaté medaile v MČR 2014 to byl další z úspěchů
ve vydařené sezoně.

Foto Šárka a Jiří Bělohlavovi

21

Jezdecký katalog 2015

www.cjf.cz