Změna nastala nejen v subjektu po-

řádajícím fi nále, ale také např. ve složení 
dílčích částí seriálu. Jezdci a koně mohou 
poměřovat své síly v pěti kategoriích, 
z nichž nejobtížnější nese název Top Ten 
Cup. Na této úrovni budou jezdci předvá-
dět v kvalifi kacích úlohy stupně ST (Prix 
St. Georges) a T (IM-1), ve fi nále je čeká 
navíc volná úloha na hudbu.

Ti jezdci, kteří v roce 2014 a 2015 star-

tovali maximálně v úlohách do stupně ST 

Jubilejní desátý ročník 

Českého drezurního 

poháru

(s výjimkou dětí, juniorů a mladých jezdců) 
se mohou popasovat se soupeři v úlohách 
JU a JD vypsaných pro kategorii nazvanou 
Challenge Cup. Ve fi nále také pojedou 
volnou sestavu s hudebním doprovodem 
označovanou jako „kür“.

Podobnou strukturu soutěží má i kate-

gorie Junior Trophy, ta je určená pro starší 
a mladší juniory a koně startující v úrov-
ni JU a JD. Stejné úlohy budou vypsány 
pro jednotlivá kvalifi kační kola a po vzo-
ru Challenge Cup i fi nále bude obohace-
no o juniorský kür. Do série Novice Cup 
mohou nastoupit jezdci, kteří nestartovali 
v posledních dvou letech v soutěžích úrov-
ně vyšší než stupeň obtížnosti S a závodit 
budou v úlohách stupně L.

Šanci bodovat mají i jezdci na pony ve 

speciálně postavené kategorii Pony Tro-
phy. Celkem je vypsáno sedm, resp. osm 

Drezurním jezdcům je věnován seriál Český drezurní pohár. Dvojice bodují v kvalifi kač-
ních kolech, konaných po celé České republice. Novinkou pro jubilejní 10. ročník v sezoně 
2015 jsou mj. fi nálové závody pořádané v Ptýrově u Mnichova Hradiště. 

Termínová listina ČDP 2015 

– Top Ten Cup, Challenge 

Cup, Junior Cup, Novice Cup

25. – 26. 4. 2015

Martinice

9. – 10. 5. 2015

Stráň – Gabrielka

23. – 24. 5. 2015

Borová

13. – 14. 6. 2015

Brno – Panská lícha

27. – 28. 6. 2015

Nebanice

15. – 16. 8. 2015

Těšánky 

28. – 30. 8. 2015

Ptýrov

18. - 20. 9. 2015

Ptýrov - FINÁLE

Termínová listina ČDP 2015 

– Pony Trophy

1. 5. 2015

Bohuňovice

9. – 10. 5. 2015

Stráň – Gabrielka

23. – 24. 5. 2015

Borová

6. – 7. 6. 2015

Heroutice

13. – 14. 6. 2015

Brno – Panská lícha

27. – 28. 6. 2015

Nebanice

11. – 12. 7. 2015

Zduchovice 

15. – 16. 8. 2015

Těšánky

18. – 20. 9. 2015

Ptýrov – FINÁLE

Haně Vášáryové se loni nejvíce dařilo v středně těžké túře Equiservis Cup, kterou vyhrála. Neztratila se
ani v sérii Belzet Cup, kde byla třetí.

Svůj úspěch z roku 2013 zopakovala Šárka
Charvátová se Saint Tropezem také v loňském
roce. V sérii nejvyšší obtížnosti Belzet Cupu
nenašla přemožitele.

kvalifi kačních kol. Pony Trophy má totiž 
o jedno kvalifi kační kolo navíc. 

Jak již bylo zmíněno, fi nále se koná 

v Ptýrově na Mladoboleslavsku, a to od 18. 
do 20. září. Podrobnosti k pravidlům najde-
te na webu www. ceskydrezurnipohar.cz. 

n

19

Jezdecký katalog 2015

www.cjf.cz