Jezdecká sezona 2014 zahajuje ve velkém 
stylu. Na výstavišti v Lysé nad Labem se 
totiž ve dnech 19. až 23. března premiéro-
vě koná v nové výstavní hale „C“ Jezdecký 
festival pod záštitou České jezdecké 
federace. Taková akce u nás dosud nemá 
obdobu!

Během pěti dnů diváci mohou sledo-

vat ve vnitřní aréně o rozměrech 84 x 48 
metrů s kolbištěm 61 x 25 metrů 36 soutě-
ží ve čtyřech ofi ciálních disciplínách ČJF, 
v nichž se jezdí i halové světové poháry. 
Jedná se skoky, drezuru, spřežení a voltiž. 

Prezentovány jsou však okrajově 

i zbývající disciplíny ČJF – všestran-
nost, reining, vytrvalost a parajezdectví. 
A nejen ty! Celá akce je pojatá jako vel-
kolepé zahájení nové jezdecké sezony 
a představení stěžejních jezdeckých akcí 
plánovaných na nadcházející období. 
Součástí je také rozsáhlý veletrh jezdec-
kých potřeb a všeho, co ke koním patří. 
Ten částečně zabírá i přilehlé výstavní 
haly, které jsou primárně určeny pro již 
39. národní výstavu zeleně, mechanizace, 
pěstitelství, květin, ekologie a zpracování 
výpěstků – ZEMĚDĚLEC – JARO 2014. 

Ačkoliv se jedná o první ročník ofi ciál-

ních jezdeckých závodů na výstavišti v Lysé 

Jezdecký festival 

velkolepým startem nové sezony

nad Labem, mezi tuzemskými hipologic-
kými akcemi nemá v podstatě konkurenci 
co do návštěvnosti i mediálního pokrytí. 
Jarního Zemědělce totiž pravidelně navště-
vuje kolem 35 tisíc návštěvníků. Ve spojení 
s Jezdeckým festivalem je tak očekávána ná-
vštěvnost dosahující přes 40 tisíc lidí a před-
poklad je, že většina z příchozích přinejmen-
ším projde všemi výstavními halami.

Přímo u kolbiště může sportovní dění 

sledovat na tribunách více jak 1000 sedí-
cích diváků, na jedné z krátkých stěn je 

pak průchozí koridor pro stojící diváky. 
Celých pět dní navíc program přená-
ší živě internetová televize EquiTV.cz 
a zpravodajské souhrny jsou denně při-
pravovány na kanál ČT Sport České tele-
vize – a to vždy v premiéře po 23. hodině 
a v repríze druhý den před 8. hodinou 
ranní. Z fi nálového dne pak bude připra-
ven 90minutový televizní záznam. 

Veškeré podrobnosti o Jezdeckém 

festivalu sledujte na internetových strán-
kách www.jezdeckyfestival.cz. 

n

7

Jezdecký katalog 2014