ČJF zodpovídá zejména za organizaci 

národních a mezinárodních jezdeckých 
soutěží na území České republiky, distri-
buci finančních zdrojů, registraci jezdců, 
funkcionářů a koní a vytváření právního 
rámce jezdeckého sportu. ČJF zahrnuje 
osm disciplín, z nichž tři jsou olympijské: 
skoky, drezura, všestrannost, spřežení, 
voltiž, reining, vytrvalost a parajezdectví. 

Dle údajů platných k 31. 12. 2013 bylo 

v ČJF registrováno 16.068 členů, z nichž 
7.869 je držiteli licence ČJF (jezdecká, 
cvičitelská, trenérská apod.). Celkem 

Počty jezdeckých závodů ČJF 

v roce 2013 dle oblastí

Celkem závodů 492

n

Praha – 4,5 %

n

Střední Čechy – 20,3 %

„

n

Jižní Čechy – 8,1 %

n

Západní Čechy – 5,9 %

n

Severní Čechy – 7,1 %

n

Východní Čechy – 14,7 %

n

Jižní Morava – 10 %

n

Severní Morava – 14,6 %

n

Karlovarská – 4,2 %

n

Zlínská – 5,9 %

n

Vysočina – 4,7 %

Počty jezdeckých závodů ČJF 

v roce 2013 dle disciplín

n

Skoky – 68,6 %

n

Drezura – 18,2 %

n

Všestrannost – 3,4 %

n

Spřežení – 2,2 %

n

Voltiž – 1,6 %

n

Vytrvalost – 3 %

n

Reining – 3 %

Jezdecký sport pod hlavičkou ČJF

1651 držitelů licence je mladších 18 let. 
Dle dřívějších informací mezi dospělými 
členy tvoří 71 % členské základny ženy, 
u členů do 18 let je to dokonce 84 %. 

Nejširší členská základna je ve střed-

ních Čechách, dále na severní Moravě, 
ve východních Čechách, v Praze, v jižních 
Čechách a na jižní Moravě. Tomuto roz-
ložení zhruba odpovídá i rozložení jezdec-
kých závodů, kterých se v roce 2013 usku-
tečnilo po celé České republice bezmála 
pět set, což je o něco méně, než v přede-
šlém roce. Počty startů při jednodenních 

Česká jezdecká federace (ČJF) je zastřešující organizací jezdeckého sportu v České 
republice. Je členem Mezinárodní jezdecké federace (FEI) a Českého olympijského výboru 
(ČOV). Sdružuje cca 16.000 členů v 1563 jezdeckých klubech a eviduje zhruba 8000 
sportovních koní.

akcích se zpravidla pohybují mezi jednou 
až dvěma stovkami. V konkrétních přípa-
dech některé vícedenní mítinky překračují 
v celkovém počtu i tisíc startů.

Od roku 2012 se Česká jezdecká fe-

derace aktivně podílí i na medializaci 
jezdeckého sportu v České republice. 
Každý měsíc vydává souhrnnou tiskovou 
informaci o dění v tomto odvětví a k nej-
významnějším domácím událostem po-
skytuje pravidelný tiskový servis. Ten je 
distribuován všem celostátním, regionál-
ním i odborně zaměřeným médiím. Ve 
spolupráci s Českou televizí ČJF zajišťuje 
přípravu televizních záznamů z nejvý-
znamnějších akcí, na jejichž výrobě se 
sponzorsky podílí. Další informace najde-
te na www.cjf.cz. 

n

5

Jezdecký katalog 2014

www.cjf.cz