Pólo, jehož název pochází z tibetského 
„pu-lu“, je kolektivní jezdecký sport, 
ve kterém proti sobě nastupují na ven-
kovním hřišti dva čtyřčlenné týmy jezdců 
nakoních. Cílem je dostat za pomoci pálky 
míček do branky soupeře.

Dva týmy po čtyřech jezdcích proti 

sobě nastupují na hřišti 274 x 146 metrů. 
Zápas je rozdělen na několik úseků. Jeden 
úsek, tzv. „čaka“ (chukka) trvá 7 minut, 
odděluje je 3 až 5 minut dlouhá přestáv-
ka. Jeden zápas se obvykle skládá z 6, ně-
kdy jen ze 4 nebo až z 8 úseků.

Pravidla póla jsou zaměřená přede-

vším na bezpečnost koně a jezdce a zamě-
řují se na ujasnění práva na držení míče. 
Hráči dostávají trestné body za porušení 
pravidel a za ohrožení bezpečnosti spolu-
hráče, například za překřížení dráhy míče 
před hráčem, který má přednost v jízdě. 
Hra je zastavena, pokud poník spadne, 
nebo začne kulhat nebo dojde-li k poni-
čení jeho výstroje, pokud je jezdec raněný 
nebo ztratí svou přilbu nebo pokud se mí-
ček dostane ze hry.

Každý hráč má přidělený handicap 

v rozsahu -2 až +10, součet handicapů 
všech hráčů určuje celkový handicap 

Pólo v Čechách a ve světě

týmu podle pravidel Hurligham Polo 
Association. Rozdíl handicapů určuje 
počáteční skóre zápasu. K vybavení hrá-
če patří pálka (mallet), rukavice, přilba, 
chrániče kolen a samozřejmě kůň.

Těch má každý hráč několik, většinou 

s jedním neodehraje více jak 2 úseky hry. 
Nejlepšího koně si nechává na závěrečný 

úsek, který bývá většinou rozhodující. 
Kůň musí mít na nohou bandáže, které 
ho chrání před úderem pálkou, ocas musí 
být zapletený aby se do něj pálka neza-
motala a hříva se z důvodu bezpečnosti 
vyholí. Koně jsou kříženci argentinských 
Criollos a Anglických plnokrevníků (k. v. 
do 150 cm). Říká se jim Pólo pony. Nej-
sou ovšem zapsáni jako samostatné ple-
meno. Musejí být rychlí, obratní.

První český pólo klub založil v roce 

2008 Naveed Gill pod názvem Prague Polo 
Club. Klub je platným členem Hurligham 
Polo Association. Ve stejném roce impor-
toval z Argentiny první klisnu plemene 
pólo pony Solapu, která se pak musela akli-
matizovat na zdejší prostředí. V roce 2009 
sbíral zkušenosti v zahraničních pólo klu-
bech, hrál a trénoval pólo v Německu a ve 
Španělsku a účastnil se např. Pólo exhibice 
Hipologica v Berlíně. O rok později im-
portoval postupně dalších devět pólo pony 
z Velké Británie, kteří mají velké zkušenosti 
s hrou a můžou s nimi trénovat i úplní začá-
tečníci. Ve stejném roce přesunul svůj klub 
do prostor stáje Ostrov rodiny Kinský Dal 
Borgo, kde sídlí dodnes. K dispozici má 
krytou halu, kruhovou arénu a dvě pólo 
hřiště v rozměrech 270 x 170 metrů a 340 
x 170 metrů. Prague Polo Club se pozdě-
ji přejmenoval na GILL POLO a Naveed 
Gill spolu s manželkou Šárkou se stali neú-
navnými průkopníky póla v České republi-
ce. Více se dozvíte na www.gillpolo.com. 

n

Ilustrační foto archiv Gill polo

47

Jezdecký katalog 2014