Aby se všechny tyto aktivity vešly do pojmu hiporehabilita-

ce, rozdělujeme je do několika podskupin. Aktivitám spojeným 
s pohybovou léčbou – fyzioterapií se věnuje obor Hipoterapie. 
Jedná se o využití vlnění koňského hřbetu při chůzi koně. Člověk 
na koni se musí tomuto pohybu přizpůsobit, a tak vyvinout po-
měrně intenzivní svalovou práci, spojenou s vysokými nároky na 
koordinační činnost. Správné usměrnění polohy na koni fyzio-
terapeutem či ergoterapeutem, specialistou pro hiporehabilitaci, 
umožňuje u klientů s pohybovým deficitem léčbu jejich potíží. 
Kůň jim zprostředkuje zdravý pohyb, který se hřbetem koně pře-
nese na klienta. 

I samotný kontakt s koněm je pozitivním zážitkem. Umoc-

níme-li jej přítomností odborníka z oboru psychologie či psychi-
atrie, jenž vhodně zvolí postupy a úkoly, které klient v průběhu 
terapie řeší, hovoříme o Psychoterapii pomocí koní. Klient může 
koně ošetřovat, podílet se na práci ve stájích, ale samozřejmě 
i zde je možno využít toho, že kůň je zvíře, které může člově-
ka nést na hřbetě. Podobné postupy s možností přidat nácvik 
a zapamatování pracovních postupů a dalších forem spolupráce 
s koněm pak volí i pedagog či speciální pedagog  v oboru Akti-
vity s využitím koní. 

Při hiporehabilitaci je třeba si uvědomit, že se jedná o lé-

čebný nebo pedagogický proces, který vede odborník v daném 
oboru, vyškolený pro práci v hiporehabilitaci. Všichni takoví te-
rapeuti a pedagogové se mohou prokázat certifikátem, který je 
k této práci opravňuje. Seznam absolventů specializačních kurzů 
i seznam středisek, hiporehabilitaci provozujících, je možno na-
lézt na webových stránkách České hiporehabilitační společnos-

Hiporehabilitace se dnes již stala běžným pojmem a stává se čím dál častěji součástí léčby nejrůznějších chorob. Kůň umí být 
terapeutem pohybově i psychicky znevýhodněným lidem, ale umí pomoci i se vzděláváním, náplní volného času a například s paměťovým 
tréninkem u žáků ve speciální pedagogice. 

Hiporehabilitace aneb když koně léčí

ti. Hiporehabilitace v rukou laiků se může stát nástrojem, který 
zdraví člověka poškodí.

I na koně v hiporehabilitaci jsou kladeny požadavky v oblasti 

jeho specializace pro tuto práci. Nestačí jen klidná povaha. Pro 
přenos zdravého pohybu je nutná výborná fyzická kondice koně, 
důležité je i zvládnutí specifických dovedností, kterými je nastu-
pování klientů z nasedací rampy, nesení nezvyklého, pohybu se 
obtížně přizpůsobujícího břemene, nezvyklé situace při práci 
v psychiatrii a mnoho dalších dovedností. Kvalitně vycvičený 
kůň pro hiporehabilitaci má možnost složit specializační zkoušku 
a získat licenci hiporehabilitačního koně, kterou přiděluje Česká 
hiporehabilitační společnost. 

n

 Mgr. Šárka Smíšková 

ISAR o.s., www.isar-os.cz

45

Jezdecký katalog 2014