Hlavní disciplínou parajezdectví je 

paradrezura, která patří i mezi paralym-
pijské sporty. Stejně tak se v této disci-
plíně koná i mistrovství světa a Evropy. 
V paradrezuře závodí jezdci jako při dre-
zurních soutěžích na ohraničeném obdél-
níku 20 x 40 nebo 20 x 60 metrů, po jehož 
obvodu je umístěno 8 až 12 písmen. 

Drezurní úloha obsahuje určitý počet 

cviků a také v paradrezuře je velmi ob-
líbenou soutěží volná sestava na hudbu, 
kdy jezdci musí v časovém limitu před-
vést předepsané cviky, ale mohou je seřa-
dit a doplnit podle vlastního uvážení. 

V roce 2006 se parajezdectví stalo 

osmou disciplínou Mezinárodní jezdecké 
federace, a tím i národních jezdeckých 
federací. Jezdectví je jeden z prvních 
sportů, kde jsou zdraví a handicapovaní 
sportovci registrováni v jednom sportov-
ním svazu. Pro paradrezurní jezdce jsou 
vypisovány paradrezurní soutěže, přizpů-
sobené možnostem jezdců.  Paradrezurní 
jezdci se však mohou účastnit i klasických 
drezurních soutěží, pokud složí zkoušky 
potřebné k získání licence ČJF pro dre-
zuru. Podmínkou účasti v paradrezurních 
soutěžích je klasifikace handicapu jezdce.   

Klasifikaci handicapu mohou prová-

dět jen speciálně proškolení fyzioterape-
uté nebo lékaři. Nejvíce handicapovaní 
jezdci bojují ve skupině Ia. Jejich úlohy 
se jezdí pouze v kroku, ve volné sestavě je 
povolena práce na dvou stopách či klus. 
Naopak jezdci čtvrté skupiny soutěží i ve 
cvalu. 

Vedle paradrezury se v ČR závodí 

také v paravoltiži. V této disciplíně se dělí 
handicap jezdců na lehký a těžký. Pravi-
dla jsou shodná s disciplínou voltiž, při 
paravoltiži se však přihlíží k handicapu 
jezdce. 

n

Mistrovství České republiky 2013
v Paradrezuře ovládla Anastasja
Vištalová s koněm Jambo.

Také paravoltiž tradičně pořádá své republikové
šampionáty.

Mezi paradrezurní  

špičku patří dlouhodobě  

Jan Rous.

Druhý nejlepší výsledek

na loňském paradrezurním

mistrovství a úlohu zajetou

taktéž nad 60 % předvedl

Lukáš Hnát.

Disciplíny ČJF a jejich jezdecké hvězdy:

PARAJEZDECTVÍ

43

Jezdecký katalog 2014

www.cjf.cz

h

o

l

c

b

e

c

h

e

r

.

c

o

m

-

e

q

u

e

s

t

r

i

a

n

s

p

o

r

t

p

h

o

t

o

b

a

n

k

HolcbecherTomas,P.O.Box1409,11121

PragueI

GSM:+420603179551

E-mail:tomas@holcbecher.com

www.holcbecher.com

holcbecherreklama2:Sestava 1  27.3.2012  10:25  Stránka 5