Výrobce Bonharenu má 

nový doplněk pro klouby

V rámci jezdeckého festivalu Jaro 

s koňmi uvádí česká společnost Contipro 
Pharma na trh nový výživový doplněk pro 
prevenci poškození kloubů aktivních zvířat.

Výhodou prostředku s názvem Gelo-

ren je velmi vysoký obsah aktivních látek 
s ověřenou účinností a jeho pohodlné po-
dávání formou želé kostek.

„Čtrnáct let vyrábíme pro koně léčivo 

s farmaceuticky čistou kyselinou hyalu-
ronovou. Injekce pomáhají léčit artró-
zy u koní a snižovat bolestivost kloubů. 
Nedávno jsme také představili prostře-
dek pro hojení ran, který je založený na 
stejné látce. Rozhodli jsme, že vedle léč-
by zranění chceme nabídnout i možnost 
prevence vzniku těchto problémů,“ říká 
Alena Hlaváčková, která v laboratořích 
Contipra produkt vyvíjela.

Proč ve formě želé

„Ze zahraniční literatury víme, jaké 

látky pomáhají nejvíce. Zjišťovali jsme, 
v jakých koncentracích fungují nejlépe, 
a hledali takovou formu podávání, která 
by umožnila snadno kontrolovat dávku 
a byla atraktivní pro koně. Nakonec jsme 
zvolili želatinové kostky. Koním chutnají, 
takže není třeba účinné látky přimíchávat 
do potravy,“ dodala k vývoji prostředku 
Hlaváčková.

„Geloren staví na vysoké koncentra-

ci účinných látek, kterými jsou kyselina 
hyaluronová, chondroitin sulfát a želati-
na. Tyto látky fungují, a proto bývají čas-
to součástí lepších výživových doplňků, 
nicméně produkty na trhu se liší jejich 
koncentrací. Protože nejdražší z účinných 
látek sami v Contipru vyrábíme, můžeme 
při velmi výhodné ceně nabídnout maxi-
mální dávku hlavní složky a zároveň jisto-
tu kvality a původu produktu. Zastavte se 
v Lysé nad Labem u nás na stánku Con-
tipra. Rádi vám povíme víc,“ zve Tomáš 
Mohelský ze skupiny finálních veterinár-
ních produktů společnosti.

Český výzkum a výroba

Contipro sídlí ve Východních Če-

chách, v Dolní Dobrouči. Prvním pro-
duktem pro koně bylo léčivo Bonharen 
– běžně používaná injekční léčba one-
mocnění kloubů s velmi dobrými výsled-
ky zejména u artrózy a artritidy. 

Druhým produktem byl gel na hojení 

infikovaných nebo komplikovaných ran 
Anigran.

V oblasti aplikovaného výzkumu 

veterinárních prostředků spolupracuje 
firma s celou řadou uznávaných tuzem-
ských odborníků z řad akademiků i prak-
tických veterinářů. 

n

Kyselina  

hyaluronová a koně 

Kyselina hyaluronová se přiro-

zeně vyskytuje v lidském i koňském 
těle. Nejvíce se jí nachází v kůži, 
očích a je klíčovou součástí kloubní 
tekutiny. V kloubech se stará o jejich 
lubrikaci, hladký pohyb, tlumí nára-
zy a brání poškozování chrupavky.

Je používána ve výživě a léčivech 

pro schopnost zlepšovat hybnost 
kloubů, snižovat kulhání a boles-
tivost při artróze, a v případě léčiv 
zpomalovat či zastavovat progresi 
tohoto onemocnění.

Injekce kyseliny hyaluronové se 

koním aplikují buď přímo do kloubu, 
kde však existuje nebezpečí reakce 
v místě vpichu, nebo do žíly.

Podávání látky v potravě sice 

omezuje rizika zánětu v místě vpi-
chu, účinek je však mírnější a jeho 
nástup pozvolnější. Proto je užíván 
spíše jako prevence či rehabilitace. 
Placebem kontrolované klinické stu-
die prováděné na koních dokládají 
zlepšení stavu koní s osteoartrózou, 
snížení bolestivosti, kulhání a oto-
ku postiženého kloubu. Byl zjištěný 
i vliv na udržování rovnováhy mezi 
tvorbou a vstřebáváním kloubní te-
kutiny.

 

n

30

Inzerce

Výrobce Bonharenu má 
nový doplněk pro klouby

V rámci jezdeckého festivalu Jaro 

účinných látek, kterými jsou kyselina 

s koňmi uvádí česká společnost Contipro 

hyaluronová, chondroitin sulfát a želatina. 

Pharma na trh nový výživový doplněk pro 

Tyto látky fungují, a proto bývají často 

prevenci poškození kloubů aktivních  součástí lepších výživových doplňků, 
zvířat

nicméně produkty na trhu se liší jejich 

Výhodou prostředku s názvem 

koncentrací. Protože nejdražší z účinných 

Geloren je velmi vysoký obsah aktivních 

látek sami v Contipru vyrábíme, můžeme 

látek s ověřenou účinností a jeho 

při velmi výhodné ceně nabídnout 

pohodlné podávání formou želé kostek.

maximální dávku hlavní složky a zároveň 

„Čtrnáct let vyrábíme pro koně léčivo 

jistotu kvality a původu produktu. 

s farmaceuticky čistou kyselinou hyal-

Zastavte se v Lysé nad Labem u nás na 

uronovou. Injekce pomáhají léčit artrózy 

stánku Contipra. Rádi vám povíme víc,“ 

u koní a snižovat bolestivost kloubů. 

zve Tomáš Mohelský ze skupiny finálních 

Nedávno jsme také představili prostředek 

veterinárních produktů společnosti.

pro hojení ran, který je založený na stejné 
látce. Rozhodli jsme, že vedle léčby 
zranění chceme nabídnout i možnost 

Contipro sídlí ve Východních 

prevence vzniku těchto problémů,“ říká 

Čechách, v Dolní Dobrouči. Prvním 

Alena Hlaváčková, která v laboratořích 

produktem pro koně bylo léčivo 

Contipra produkt vyvíjela. 

Bonharen - běžně používaná injekční 
léčba onemocnění kloubů s velmi 
dobrými výsledky zejména u artrózy a 

„Ze zahraniční literatury víme, jaké 

artritidy. 

látky pomáhají nejvíce. Zjišťovali jsme, 

Druhým produktem byl gel na hojení 

v jakých koncentracích fungují nejlépe, a 

infikovaných nebo komplikovaných ran 

hledali takovou formu podávání, která by 

Anigran.

umožnila snadno kontrolovat dávku a 

V oblasti aplikovaného výzkumu 

byla atraktivní pro koně. Nakonec jsme 

veterinárních prostředků spolupracuje 

zvolili želatinové kostky. Koním chutnají, 

firma s celou řadou uznávaných 

takže není třeba účinné látky přimíchávat 

tuzemských odborníků z řad akademiků i 

do potravy,“ dodala k vývoji prostředku 

praktických veterinářů.

Hlaváčková.

„Geloren staví na vysoké koncentraci 

ČESKÝ VÝZKUM A VÝROBA

PROČ VE FORMĚ ŽELÉ

Kyselina hyaluronová
a koně 

Kyselina hyaluronová se přirozeně 
vyskytuje v lidském i koňském těle. 
Nejvíce se jí nachází v kůži, očích a je 
klíčovou součástí kloubní tekutiny. V 
kloubech se stará o jejich lubrikaci, 
hladký pohyb, tlumí nárazy a brání 
poškozování chrupavky.
Je používána ve výživě a léčivech pro 
schopnost zlepšovat hybnost kloubů, 
snižovat kulhání a bolestivost při 
artróze, a v případě léčiv zpomalovat 
či zastavovat progresi tohoto 
onemocnění.
Injekce kyseliny hyaluronové se 
koním aplikují buď přímo do kloubu, 
kde však existuje nebezpečí reakce v 
místě vpichu, nebo do žíly.
Podávání látky v potravě sice omezuje 
rizika zánětu v místě vpichu, účinek je 
však mírnější a jeho nástup 
pozvolnější. Proto je užíván spíše jako 
prevence či rehabilitace. Placebem 
kontrolované klinické studie 
prováděné na koních dokládají 
zlepšení stavu koní s osteoartrózou, 
snížení bolestivosti, kulhání a otoku 
postiženého kloubu. Byl zjištěný i vliv 
na udržování rovnováhy mezi 
tvorbou a vstřebáváním kloubní 
tekutiny.