Obsah

Strana 5 ............................................

Jezdecký sport v České republice

Strana 7 ............................................

Jezdecký festival

Strana 11 ...........................................

JK Kolowrat podporuje juniorské
jezdectví

Strana 15 ..........................................

Mistrovství České republiky

Strana 17 ..........................................

Mezinárodní závody konané v ČR

Strana 19 ..........................................

Český skokový pohár

Strana 21 ..........................................

Český drezurní pohár

Strana 23 ..........................................

Zlatá podkova

Strana 25 ..........................................

Pony liga, Pony extraliga a Teenager

Strana 27 ..........................................

Kritérium mladých koní a akce
SCHČT

Strana 29 ..........................................

Skoky

Strana 31 ..........................................

Drezura

Strana 33 ..........................................

Všestrannost

Strana 35 ..........................................

Spřežení

Strana 37 ..........................................

Voltiž

Strana 39 ..........................................

Vytrvalost

Strana 41 ..........................................

Reining

Strana 43 ..........................................

Parajezdectví

Strana 45 ..........................................

Hiporehabilitace

Strana 47 ..........................................

Pólo

Strana 51 ..........................................

Speciál – Kamír & Co. – vše pro farmu

letos poprvé máte možnost držet v ru-

kou tento Jezdecký katalog, ale přede-
vším sledovat sportovní výkony v disci-
plinách drezura, parkur, spřežení a voltiž 
při premiérovém Jezdeckém festivalu na 
výstavišti v Lysé nad Labem. Závody 
probíhají v nově vybudované hale „C“ 
o rozměrech 84 x 48 metrů, v níž vyrostlo 
kolbiště velikosti 61 x 25 metrů a tribuny 
pro více jak 1000 diváků. Další desetitisí-
ce, či dokonce statisíce, program mohou 
sledovat prostřednictvím monitorů a tele-
vizních obrazovek.

Pořadatelem soutěžní části této velké 

akce je Jezdecký klub Jezdci.cz pod pa-
tronací České jezdecké federace. Krytá 
hala v Lysé nad Labem bude hostit jezdce 
a koně při ofi ciálních jezdeckých závodech 
poprvé, a to hned celých pět dní. Před or-
ganizační výbor tohoto festivalu je kladen 
velký úkol a všichni se těšíme na krásné 
výkony. Přeji jezdcům, aby se jim na no-
vém kolbišti dařilo, a divákům, aby viděli 

je mi ctí vám vůbec poprvé nabíd-

nout možnost nahlédnout do Jezdeckého 
katalogu a sledovat sportovní program 
v rámci Jezdeckého festivalu na výstavišti 
v Lysé nad Labem. Myšlenka uspořádat 
tuto mimořádnou akci se zrodila ve chví-
li, kdy se na veřejnost dostala informace 
o plánech vybudovat v areálu VLL no-
vou výstavní halu „C“, jejíž rozměry do-
volují realizovat ofi ciální halové jezdecké 
soutěže včetně dostatečného prostoru pro 
diváckou obec. 

Od první myšlenky k samotné realiza-

ci uběhl více jak rok a nikdy by se to ne-
podařilo, nebýt velmi vstřícného přístupu 
vedení výstaviště v Lysé nad Labem, které 
rozhodlo o vysoké investici do kvalitního 
jezdeckého povrchu splňující podmínky 

krásné souznění dvojic jezdců a koní při 
kvalitních sportovních výkonech. Všem 
čtenářům Jezdeckého katalogu přeji, aby 
jim přinesl řadu zajímavých informací, 
které ocení nejen při zmiňovaném festi-
valu, ale po celou jezdeckou sezonu 2014. 
V neposlední řadě přeji do nastávající se-
zony hodně zdraví, štěstí, pohody a spo-
kojenosti s úrovní jezdeckého sportu jak 
z hlediska sportovního, tak organizačního.

Ing. Jaroslav Pecháček

prezident ČJF

Vážení sportovní přátelé,

Vážení čtenáři, milovníci koní,

pro pořádání vrcholných soutěží pod hla-
vičkou České jezdecké federace. Uvede-
ná organizace zastřešující jezdecký sport 
v České republice pak převzala nad akcí 
záštitu a navíc poskytla ze svých zdrojů ne-
malou fi nanční podporu. Jsem přesvědčen, 
že pro jezdecký sport je to investice, která 
se z dlouhodobého hlediska mnohonásob-
ně vrátí ve zvýšení zájmu o toto jedinečné 
sportovní odvětví. Na prahu nové sezony 
dostává většina jezdeckých disciplín příle-
žitost prezentace před desetitisíci návštěv-
níků lysolabského výstaviště a stovkami 
tisíc diváků sledující každodenní on-line 
přenosy a také televizní sestřihy na obra-
zovkách České televize. Jezdectví dostává 
unikátní příležitost na jednom místě před-
stavit svoji rozmanitost i diváckou atrak-
tivitu a pozvat širokou veřejnost mj. pro-
střednictvím Jezdeckého katalogu na další 
zajímavé akce v průběhu nadcházejících 
jarních, letních a podzimních měsíců.

Přeji vám, abyste byli spokojeni jak 

s obsahem publikace, kterou jste právě 
otevřeli, tak s nabídkou Jezdeckého festiva-
lu i celé jezdecké sezony 2014. Prožijte co 
nejvíce krásných chvil ve společnosti koní!

Josef Malinovský

ředitel Jezdeckého festivalu

3

Jezdecký katalog 2014

Texty a fotografi e připravili
K. Návojová a J. Malinovský