Termínová listina hlavních chovatelských akcí SCHČT 2014

29. 3. 2014

ZH Tlumačov 

Finále skoku ve volnosti čtyřletých klisen ČT – X. ročník

5. - 7. 9. 2014

Zduchovice

Finále skokového a drezurního KMK

5. - 7. 9. 2014

Zduchovice

Přehlídka hříbat plemene ČT – III. ročník

5. - 7. 9. 2014

Zduchovice

Přehlídka tříletých klisen plemene ČT – XIX. ročník

12. – 14. 9. 2014

Borová

Finále KMK ve všestrannosti

14. – 15. 11. 2014

Heroutice

Předvýběry hřebců do plemenitby – VIII. ročník

27

Jezdecký katalog 2014

Kritérium mladých koní 2014 ve 

skocích, v drezuře a ve všestrannosti

Vyhlašovatelem KMK je uznané cho-

vatelské sdružení Svaz chovatelů českého 
teplokrevníka ve spolupráci s Českou 
jezdeckou federací, Svazem chovatelů 
slovenského teplokrevníka (SCHCS), 
Svazem chovatelů moravského teplo-
krevníka (SCHMT), Svazem chovatelů 
koní Kinských (SCHKK) a Svazem cho-
vatelů českého trakéna (SCHTK). Cho-
vatelské soutěže jsou určeny pro: klisny, 
hřebce a valachy ročníků 2010, 2009, 
2008 splňující vypsané požadavky.

Skokové soutěže KMK mají 12 kvali-

fikačních kol a jsou jednodenní. Prvních 
6 kvalifikačních kol je na základní obtíž-
nosti, dalších 6 kvalifikačních kol je na 
zvýšené obtížnosti. Konají se v termínu 
od 1. 4. do 31. 8. 2014. Nejúspěšnějších 
20 koní v každé kategorii podle výsledků 
jednotlivých chovatelských závodů bude 
pozváno na dvoukolové finále.

Základní kola drezurní soutěže KMK 

může kůň absolvovat pouze na 5 kvali-
fikačních závodech v termínech od 3. 5. 
do 24. 8. 2014. Jejich výběr je libovolný. 
Kvalifikovat se však může pouze kůň, 
který absolvoval nejméně 4 kvalifikační 
soutěže (úlohy), na dvou kvalifikačních 
závodech. Zároveň musí alespoň na dvou 
z absolvovaných kvalifikačních soutěží 
(úloh) dosáhnout min. výsledku 62 %.

Soutěže všestrannosti KMK jsou vy-

psané pro 4 až 6leté koně, a to v termínu 
od 17. 5. do 20. 7. 2014. Do finále postu-
pují 4letí koně, kteří dokončili dvě kvali-
fikační kola ve stanovené obtížnosti, 5letí 
koně, kteří dokončili dvě kvalifikační kola 
ve stanovené obtížnosti, z toho alespoň 
jedno s celkovým ziskem 20 bodů ze všech 
tří zkoušek, 6letí koně, kteří dokončili dvě 
kvalifikační kola ve stanovené obtížnosti, 
a s výsledkem dle stanovených kritérií.

Hlavní myšlenka svazu chovatelů ČT 

je snaha vytvořit takovou chovatelskou 
akci, kde bude divákům a chovatelům na-
bídnuto co nejvíce z českého chovu na jed-
nom místě a v jeden čas. Proto současně 
s finále KMK ve skokových a drezurních 
soutěží proběhnou i další celorepublikové 
finále, jejichž termíny a ostatní informace 
ohledně soutěží KMK naleznete na webo-
vých stránkách svazu www.schct.cz. 

n

V drezurním obdélníku se
jako nejlepší šestiletý kůň
prezentoval Belissimus  
a Eva Jančaříková.

Šestiletý hřebec Quimero-M v sedle s Ondřejem Zvárou se komisařům líbil nejvíce.

Kritérium mladých koní (KMK) jsou chovatelské soutěže čtyř až šestiletých koní v kla-
sických disciplinách jezdeckého sportu – tj. ve skokových soutěžích, v drezuře a ve 
všestrannosti. Účelem je testování užitkových vlastností mladých plemenných koní ve 
vyšším stupni kontroly užitkovosti, s využitím výsledků pro kontrolu dědičnosti, v průbě-
hu sportovní sezony na vybrané části populace.