23

Jezdecký katalog 2014

Zlatá, stříbrná a bronzová podkova 

vstupují do 49. sezony

Pod seriálem Zlatá podkova se snou-
bí hned dvě disciplíny, a to spřežení 
a všestrannost. V roce 2014 proběhne již 
49. ročník a na jeho programu je celkem 
12 kvalifi kačních kol a fi nále. Díky označe-
ní CNC a CAN se závodů mohou účastnit 
i jezdci z přilehlých zemí. 

Soutěže všestrannosti, tedy spojení 

drezury, terénní jízdy a parkuru, jsou 
rozděleny do několika kategorií. Nejná-
ročnější zkouškou je Zlatá Podkova, dále 
je vypsána Stříbrná podkova a pro jezdce 

Nejlepším vozatajem fi nále Zlaté podkovy
2013 byl vyhlášen Ladislav Jirgala.

Termínová listina seriálu 

Zlatá podkova 2014

19. – 20. 4. 2014

Pardubice, všestrannost

3. – 4. 5. 2014

Dvoreček, všestrannost

10. – 11. 5. 2014

Semice, spřežení

17. – 18. 5. 2014

Borová, všestrannost

16. – 18. 5. 2014

Police nad Metují, 
spřežení

6. – 8. 6. 2014

Panská lícha, 
všestrannost

21. – 22. 6. 2014

Loštice, všestrannost

28. – 29. 6. 2014

Mikulov, spřežení

4. – 6. 7. 2014

Kolesa, všestrannost

12. – 13. 7. 2014

Pardubice, spřežení

19. – 20. 7. 2014

Humpolec, všestrannost

2. – 3. 8. 2014

Těšánky, všestrannost

22. – 24. 8. 2014

Humpolec - FINÁLE

do 18 let pro změnu Bronzová podkova. 
Pro mladé koně a koně startující prvním 
rokem je určena Soutěž nadějí. Opome-
nuta nezůstala ani pony soutěž, v níž mo-
hou jezdci startovat do 16 let věku. Finále 
sedlových soutěží se může zúčastnit mi-
nimálně 40 % dvojic dle bodových zisků 
z kvalifi kací, dle reálného počtu to však 
může být i podstatně větší část. 

Mistři opratí bojují v tradičních kate-

goriích jedno-, dvoj- a čtyřspřeží včetně 
dvojspřeží pony. Pro soutěže spřežení je 
ke stanovení průběžného pořadí použit 

modifi kovaný systém vyhodnocení, jako 
je v poháru spřežení. Vyhodnocovat se 
budou jen kvalifi kační kola spřežení, což 
však neplatí pro čtyřspřeží. V případě, 
že pořadatel kvalifi kačního kola spřežení 
bude zároveň pořádat např. mezinárod-
ní závody, bude výsledek těchto závodů 
uznán jako kvalifi kační (stejně jako u sed-
lových soutěží). Záměrem pořadatele 
fi nále 2014 v Humpolci je účast asi 25 
účastníků v soutěžích spřežení. Podrob-
nosti o pravidlech seriálu najdete na 
www.zlatapodkova.cz. 

n

Vítězem nejtěžší soutěže Zlatá Podkova
se stal v roce 2013 Lubomír Vrtek
a Diráno 1. Stejný jezdec současně
vybojoval i mistrovský titul v této
disciplíně mezi seniory.