„

n

Jak se spojily životní cesty rodiny Kolowrat-Krakowské 
s koňmi?

Jestliže se mě ptáte na širší dějiny Kolowrat-Krakowských, 

potom koně hráli nezastupitelnou roli v historii rodiny od sa-
mých kořenů genealogického stromu, stejně jako tomu bylo 
i u jiných šlechtických rodů. Spojení mé současné rodiny s koň-
mi lze datovat do adventního času před 10 lety, kdy dceru Fran-
cescu nadchly poníci na předvánočních trzích a strávila na nich 
dlouhé chvíle. Myslela jsem si, že je to jen chvilková náklonnost, 
ale dcera ve svém „koníčku“ pokračovala i na letní dovolené, 
kde jízda na ponících patřila k prázdninovým atrakcím a tato 
kratochvíle byla jen mezistupněm k opravdovému zaujetí jez-
deckým sportem.    

„

n

Jaká pozitiva s sebou přináší skutečnost, že se dcera takto 
intenzivně věnuje jezdectví?

Kladnou stránkou jezdectví bezesporu je, že se dcera věnuje 

smysluplné mimoškolní aktivitě, která v ní prohloubí zdravou 
soutěživost, umění přijmout prohru, pokoru před úspěchem, ale 
i radost z vítězství. Dcera se pohybuje mezi vrstevníky s podob-
nými zájmy, učí se fair play v profesionálním sportu. Navazuje 
nová přátelství, která jsou v tak náročném individuálním sportu 
jakým je jezdectví velmi cenná. A v neposlední řadě si upevňuje 
sociální návyky, pracuje se zvířaty, vnímá je jako živé tvory, za 
které přijímá odpovědnost.

„

n

Proč jste začali podporovat juniorský jezdecký sport?

Obecně naše rodina prostřednictvím Nadačního fondu Ko-

lowrátek podporuje mladé talenty na poli uměleckém a studij-
ním. Protože jsem velice ráda, že se po roce 1989 tento sport 
stává oblíbeným i mezi širokou veřejností, rozhodli jsme se naši 
pozornost rozšířit i na talentované parkurové jezdce.   

„

n

Na kterých konkrétních akcích se aktuálně partnersky podílíte?

V letošním roce jsme již podpořili partnerstvím galavečer 

České jezdecké federace a Jezdecký festival v Lysé nad Labem, 
během něhož jsme připravili pro jezdce do 21 let během všech 
pěti závodních dnů Kolowrat Tour. Plánujeme se zapojit i do 
dalších jezdeckých projektů nejen pro juniory, ale např. také pro 
handicapované jezdce. O veškerých aktivitách Jezdeckého klubu 
Kolowrat průběžně informujeme veřejnost prostřednictvím na-
šich nových stránek s adresou www.kolowratteam.cz. 

JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská:

Jezdecký klub Kolowrat pomáhá 

rozvíjet jezdecký sport

„

n

Jakým směrem by se měly aktivity Jezdeckého klubu Kolowrat 
rozvíjet do budoucna?  

Měl by přinášet radost a naplnění ze sportu jezdcům a celé-

mu týmu, včetně našich partnerů. Pokud JK Kolowrat přispěje 
k rozvoji a popularizaci jezdeckého sportu, je to ten nejlepší vý-
sledek našeho úsilí, kterého jsme mohli dosáhnout. 

n

Propojení rodiny Kolowrat-Krakowské s koňmi se datuje od nepaměti. V uplynulých dvou letech však nabralo na významu a od osobního 
zalíbení Francescy Kolowrat-Krakowské v jezdeckém sportu přes založení Jezdeckého klubu Kolowrat a realizaci seriálu pro jezdce 
do 18 let s názvem Kolowrat Junior Cup se postupně zrodil Kolowrat Team, který si stanovil za cíl podporu jezdeckého sportu na 
celospolečenské úrovni. Vše nejlépe vystihuje následující rozhovor s JUDr. Dominikou Kolowrat-Krakowskou. 

11

Jezdecký katalog 2014